Barion Pixel

Díszdobozok

 

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

A Vállalkozó tájékoztatja az érintettet, hogy személyes adatainak kezelése körben adatkezelőnek minősül.

CÉGNÉV: Kriegschneiderné Juhász Szilvia

SZÉKHELY: 2500 Esztergom, Bocskoroskűti dűlő hrsz : 16094/2

Nyilvántartási szám: 51939540

ADÓSZÁM: 68571841-1-31

TELEFON: 06 30 2776713

KÉPVISELŐ NEVE: Kriegschneiderné Juhász Szilvia

EMAIL: info@sissydesign.hu

WEBOLDAL: www.sissydesign.hu 

A személyes adatokat a Vállalkozás vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó jogosultságokkal rendelkező jogosulti, illetve a Vállalkozás részére szóló szerződések adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg, a Vállalkozás által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük alapján végzéséhez szükséges.

 

 1. AZ ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

 

(1) A Vállalkozás az általa ingyenes hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok között megbízott külső adatfeldolgozót vesz igénybe az interneten keresztül, üzemeltetése, karbantartása céljából.

 

CÉGNÉV: Kriegschneiderné Juhász Szilvia

SZÉKHELY: 2500 Esztergom, Bocskoroskűti dűlő hrsz : 16094/2

Nyilvántartási szám: 51939540

ADÓSZÁM: 68571841-1-31

TELEFON: 06 30 2776713

KÉPVISELŐ NEVE: Kriegschneiderné Juhász Szilvia

EMAIL: info@sissydesign.hu

WEBOLDAL: www.sissydesign.hu 

 

(2) A Vállalkozás az általa engedélyezett hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok között megbízott külső könyvelő céget vesz igénybe a könyveléssel kapcsolatos összes teendő elvégzése érdekében.

 

CÉGNÉV: Fehér Könyvelő Iroda

SZÉKHELY: 2510 Dorog, Esztergomi u. 40

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 1109006744

ADÓSZÁM: 11631279-2-11

TELEFON: 06 33 443788

KÉPVISELŐ NEVE: Fehér Katalin

EMAIL: info@feherkonyveloiroda.hu

WEBOLDAL: www.feherkonyveloiroda.hu

TEVÉKENYSÉG: Könyvelés, könyvvizsgálat

 

(3) A Vállalkozás az általa hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok között megbízott külső szállító céget vesz igénybe a megrendelt termékek célba juttatásához.

 

CÉGNÉV: MAGYAR POSTA ZRT.

SZÉKHELY: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-10-042463

ADÓSZÁM: 10901232-2-44

TELEFON: 06 1 76782000

EMAIL: ugyfelszolgalat@posta.hu

WEBOLDAL: www.posta.hu

 

CÉGNÉV: FOXPOST ZRt.

SZÉKHELY: 3300 Eger, Pacsirta u- 35/a

CÉGJEGYZÉKSZÁm :10 10 020309

ADÓSZÁM: 25034644-2-10

TELEFON: 06-1-999-0369

EMAIL: info@foxpost.hu

WEBOLDAL: www.foxpost.hu

 

CÉGNÉV: GLS Generel Logistics Systems Hungary Kft.

SZÉKHELY: 2351 Alsónémedi, Európa u. 2

CÉGJEGYZÉKSZÁM : 1309111755

ADÓSZÁM: 12369410-2-44

TELEFON: 06 29 886700

EMAIL:info@gls-hungary.com

WEBOLDAL:gls-group.eu


 

II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

 

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) minden információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

2. „adatkezelés” : a személyes adatok vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett minden művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy módosítás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

3. „az adatkezelés korlátozása” : a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelési korlátozása érdekében;

 

4. „profilalkotás” : személyes automatizált kezelésének bármilyen adata, során a személyes adatok bizonyos természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére hasznos;

 

5. „álnevesítés” : a személyes adatok olyan módon történő kezelése, hatása további információk felhasználása nélkül többé nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információkat külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

 

6. „nyilváni rendszer” : a személyes adatok bármilyen módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állomány, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

 

7. „adatkezelő : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármilyen egyéb szerv, amely a személyes kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt határozza meg; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az előírásoknak megfelelően vagy a szervezeti jogok alapján kell meghatározni, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az alkalmazandó vagy a tagi jog is meghatározza;

 

8. „adatfeldolgozó” : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

9. „címzett” : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármilyen egyéb szerv, akivel vagy a személyes adatot közlik, attól függetlenül, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a közösségi joggal összhangban férhetnek hozzá a személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az adatvédelmi szabályoknak;

 

10. „harmadik fél” : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 

11. Az érintett hozzájárulása : az érintett akarat önkéntes konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelmű kinyilvánítása, amelyre az érintett nyilatkozat vagy a megerősítés félreérthetetlen kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

12. „adatvédelmi incidens” : a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy azokhoz való jogosulatlan hozzáférést biztosít;

 

13. „vállalkozás” : gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, független a jogi formától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.

 

IV. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

1. Az érintett érintetta

(1) A személyes adatok kezelésének jogszerűségének érintett érintettsége alapul, vagy valamely egyéb jogszerű, jogszabály által meghatározott alappal kell rendelkeznie.

(2) Az érintett hozzájárulás alapján történő adatkezelés az érintett a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását a következő formában adhatja meg:

a) írásban, személyes adatkezeléshez hozzájárulást adó nyilatkozati formában,

b) elektronikus úton, a Vállalkozásinternetes weboldalán megvalósított kifejezett magatartásával, jelölőnégyzet kipipálásával, vagy ha az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállítások hajt végre, valamint minden egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely adott összefüggésben az érintett hozzájárulás személyes adatainak tervezett kezeléséhez jelzi.

(3) A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés, ezért nem teljes felelősségnek. (4) Az azonos célú vagy célok elvégzésére végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed.

(5) Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor az összes adatkezelési célra meg kell adni. Ha az érintett elektronikus felkérést követően adja meg, a felkérésnek egyértelműen és tömörnek kell lennie, és az nem gátolhatja szükségtelenül azon szolgáltatás igénybevételét, amely a hozzájárulást kéri.

(6) Az érintett arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A visszavonás nem érinti a hozzájáruláson alapul, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulást hasonló módon kell tenni, mint annak megadását.

 

2. Szerződés teljesítése

 

 1. Az adatkezelés jogszerűnek megfelelő, ha az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, az érintett az egyik fél, vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésre történő lépések megtételéhez szükséges.

 2. A szerződés teljesítéséhez nem szükséges személyes adatok kezeléséhez érintett szerződés nem lehet feltétele a szerződéskötésnek.

 

3. Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése, vagy az érintett, illetve más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme

 

 1. Az adatkezelés joglapját jogi kötelezettségek teljesítése érdekében a törvény meg kell határoznia, így az érintett érintetta a személyes adatainak kezeléséhez nem szükséges.

 2. Az adatkezelő köteles tájékoztatni az érintettet az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelő személyéről, továbbá a jogairól, a jogorvoslati lehetőségekről.

 3. Az adatkezelő kötelezettségek teljesítése címén az érintett érintettség visszavonását követően jogosult kezelni azon adatkört, amely valamely rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges.

 

4. Közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása, az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése.

 

 1. Az adatkezelő – ideértve azt az adatkezelőt is, akivel a személyes adatokat közölhetik – vagy valamelyik harmadik fél jogos érdeke joga teremtett az adatkezelésre, feltéve, hogy az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget, figyelembe véve az adatkezelővel való kapcsolattartást az érintett észszerű állapot alapján. elvárásait. Az ilyen jogos érdekről lehet szó például olyankor, amikor megfelelő és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintett és az adatkezelő, például olyan esetekben, amikor az érintett az adatkezelő ügyfele vagy alkalmazásában áll.

 2. A jogos fennállásának megállapításához szükséges körültekintően meg kell vizsgálni többek között azt is, hogy az érintett személyes adatok gyűjtésének időpontjában és azzal összefüggésben számíthat-e észszerűen arra, hogy adatkezelésre az adott célból kerülhet sor.

 3. Az érintett érdekek és alapvető jogai elsőbbséget élvezhetnek az adatkezelő érdekével szemben, ha a személyes adatokat olyan körülmények között kezelik, amelyek érintettek nem számítanak további adatkezelésre. 

 

V. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY ADATAINAK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI

1. Az érintett jogairól röviden a következő tájékoztatást adja a Vállalkozáshoz:

Az érintettnek joga van:

 1. a tájékoztatáshoz az adatkezelés megkezdése előtt,

 2. arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelési folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz,

 3. adatainak helyesbítését, törlését kérni, értesítést kapni az adatkezelőtől ennek megtörténtéről,

 4. az adatkezelés korlátozását kérni, értesítést kapni az adatkezelőtől ennek megtörténtéről,

 5. az adathordozhatósághoz,

 6. tiltakozáshoz, ha személyes adatait közérdekű célból, vagy az adatkezelő jogos érdekére hivatkozással kezelik.

 7. mentesüljön az automatikus döntéshozatal alól, amely tartalmazza a profilalkotást,

 8. a felügyeleti hatóságnál való panasztételhez. Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., Telefon: +36 (1) 391-1400;Fax:+36(1)391-1410 .,www:http://www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 9. felügyeleti hatósággal szemben hatékony bírósági jogorvoslathoz,

 10. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben hatékony bírósági jogorvoslathoz

 11. Az adatvédelmi incidensről való tájékoztatáshoz.

 

2. Az érintetti jogokról nyújtott részletes tájékoztatást

 

Tájékoztatáshoz való jog

(1) Az érintett arra, hogy adatainak kezelésére irányuló tevékenység megkezdését megelőző tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel kapcsolatos információkról.

(2) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik:

 

 1. az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;

 2. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;

 3. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

 4. a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;

 5. esetben a személyes adatok címzett adottjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;

 6. Amennyiben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, valamint a Rendelet 46. cikkében, a 47. cikkben vagy a Rendelet 49. cikkében (1) bekezdésének második albekezdésében említett adat esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az elérhetőségre való hivatkozásra.

 

(3) Az (1) bekezdésben említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintett a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:

 1. a személyes adatok tárolásának állapotáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időpont meghatározásának szempontjairól;

 2. az érintett jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőt a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;

 3. A Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás minden időpontjában valósítható meg, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

 4. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

 5. arról, hogy a személyes adatszolgáltatás jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

 6. A Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkra, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentősséggel, és az érintettre nézve várható következményekkel bír.

 

(4) Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat:

 1. az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;

 2. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;

 3. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

 4. az érintett személyes adatok kategóriái;

 5. a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;

 6. esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli címzett vagy valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy hiánya, valamint a 46. cikkben, a Rendelet 47. cikkében vagy a 49. cikkben ( 1) a második albekezdésben említett adatnak megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az ezek másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az elérhetőségükre való hivatkozásra.

 

(2) Az (1) bekezdésben említett információk mellett az adatkezelő az érintett rendelkezésre bocsátja az érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges következő kiegészítőket:

 1. a személyes adatok tárolásának állapota, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időpont meghatározásának szempontjai;

 2. ha az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről;

 3. az érintett joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozásához való joga;

 4. a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás időpontjában való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

 5. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

 6. a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e; és

 7. a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információkra, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve várható következményekkel bír.

 

(3) Ha az adatkezelő a személyes adatok a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, valamint az adatkezelést megelőzően tájékoztatni kell az érintetteket a különböző célról és a (2) bekezdésben említett minden releváns kiegészítő információról.

(4) Az (1)–(3) bekezdést nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben:

 1. az érintett már rendelkezik az információkkal;

 2. a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőt igényel, különösen a közérdekű archiválás érdekében, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a 89. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével végzett adatkezelés esetében, vagy az e cikk (1) bekezdésében említett kötelező elvárhatóan lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné adatkezelés céljainak ezen elérése. Ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő kell hoznia – az információk nyilvánosan elérhető tételét is ideértve – az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében;

 3. a megszerzését vagy közlését az adatkezelő előírja, hogy az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik; vagy

 4. a személyes adatoknak valamely uniós vagy a szervezeti jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettségei alapján, a jogszabályi előírásokon alapuló titoktartási kötelezettségek is, bizalmasnak kell maradnia.

Az érintett hozzáférési joga

1

 1. az adatkezelés céljai;

 2. az érintett személyes adatok kategóriái;

 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni kell, különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

 4. Az eset a személyes adatok tárolásának adott tervében, vagy ha ez nem lehetséges, ezen meghatározandó szempontok;

 5. az érintett joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőt a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

 7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

 8. a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információkra, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentősséggel bír, és az érintettre nézve milyen következményekkel jár.

(2) A Ha személyes adatok országba vagy nemzetközi szervezet részére az országba kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a harmadik cikknek a 46. megfelelő garanciákról.

(3) Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett tárgyú bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az állandó széles körben elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, ki, ha az érintett másként kéri.

Az érintett helyesbítéshez és törléshez való joga

A helyesbítéshez való jog

(1) Az érintett arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett arra, hogy kérje a hiányos személyes adatokat – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján – kiegészítését.

A törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)

1

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 2. az érintett visszavonja a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez) vagy a rendelet 9. cikkének (2) bekezdésének a) pontja értelmében (kifejezett hozzájárulás adása) az adatkezelés alapját képező támogatás, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 3. az érintett a rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján (tiltakozáshoz való jog) tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján elleni tiltakozás) tiltakozik az adatkezelés ellen;

 4. a személyes jogellenesen kezelték;

 5. az adatokat személyes az adatkezelőre vonatkozó kötelezettség vagy jogban előírt jogi kötelezettségek végrehajtásához törölni kell;

 6. a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

(2) Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az érintett kérelmére azt törölni kell, hogy az elérhető technológia és költségnek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható tájékozódást – ideértve technikai felszerelést – annak érdekében, hogy az adatkezelő adatkezelőket érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem vonatkozik az adatkezelésre:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a való jog gyakorlása céljából;

 2. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre előírt kötelezettségek teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelő ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

 3. a Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a rendelet 9. cikkének (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

 4. a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, az (1) bekezdésben említett jog biztosan nem lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

 5. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

(1) Az érintett arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike ??teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, az esetre a korlátozás arra az időszakra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő legyen a személyes adatok pontosságát;

 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelésre, de az érintett igényli azokat a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 4. az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az évre vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

(2) Ha az adatkezelés (1) bekezdése alapján korlátozza, az ilyen személyes adatok alá tartozó esik kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió , illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

(3) Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

A személyes adatok helyesbítéséhez, vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

 

(1) Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve ezzel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőt igényel.

 

(2) Az érintett kérésére az adatkezelő tájékoztatója e címzettekről.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

1 adatkezelő, igénybe venni a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 1. az adatkezelés a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (érintett hozzájárulása a személyes adatok kezeléséhez) vagy a rendelet 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja (érintett kifejezett hozzájárulás az adatkezeléshez) szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és

 2. az adatkezelés automatizált módon történik.

 

(2) Az adatok hordozhatóságához (1) a meghatározott valós gyakorlás során az érintett személy jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen átadását.

(3) Az e cikk (1) bekezdésében említett jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét. Az említett jog nem abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelő ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

(4) Az (1) bekezdésben említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

A tiltakozáshoz való jog

1) Az érintett helyzet arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatai a közérdekű vagy közi jogosítvány gyakorlásának keretében megvalósuló adatkezelése, illetve az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen (a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének) e) vagy f) pontjánalapú adatkezelés) ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, ki, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekekkel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá személyes adatok e célból történő kezelés ellen, ideértve a profilalkotást is, amely a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

(3) Ha az érintett személyes adatok közvetlen üzletszerzésének kezelése ellen, akkor a személyes adatok továbbra is célból nem kezelhetők.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt jogra legkésőbb az érintettel az első kapcsolatfelvétel során történt, amelyet hívni annak megfelelően, és az erre vonatkozó tájékoztatást és minden más információtól külön kell megjeleníteni.

(5) Az információsmal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

(6) Ha a személyes adatok kezelésére a rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kilépés , ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása van szükség.

 

Az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga

(1) Az érintett arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapul véve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

2) Az (1) bekezdés nem ebben az esetben, ha a döntés:

 1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése szükséges;

 2. meghozatalát az adatkezelőre előírták az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő megfelelőség megállapítását; vagy

 3. az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

(3) A (2) bekezdés a) és c) pontjában az adatkezelő köteles megfelelő tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, hogy az érintettek legalább azt a jogot, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

(4) A (2) bekezdésben említett döntések nem alapulnak a személyes adatokon a Rendelet 9. cikk (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében a megfelelő intézkedések megtételére került sor.

 

Az érintett panasztételhez és jogorvoslathoz való joga

A felügyeleti hatóságnál a panasztételhez való jog.

(1) Az érintett a Rendelet 77. cikke alapján jogosult arra, hogy panaszt tegyen a hatósági hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.

(2) Panasztételhez való jogát az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410 www: http://www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

(3) A felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

A felügyeleti hatósággal szemben hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

(1) Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

(2) Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a Rendelet 77. cikke alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

(3) A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti közösségi bíróság előtt kell megindítani.

(4) Ha felügyeleti olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.

 

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

(1) A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatósági panasztételhez való, 77. cikk szerinti jog – sérelme, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelés eredménye megsértették az e rendelet szerinti jogait.

(2) Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi hely szerinti szervezeti bíróság előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett állandó tartózkodási helye szerinti közösség bírósága előtt is, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tagok a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

 

Korlátozások

(1) Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra vonatkozó előírásokat a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglaltak, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő hatályos rendelkezésekre vonatkozik az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatálya, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint a többi védelméhez szükséges és arányos intézkedést egy demokratikusan:

 1. nemzetbiztonság;

 2. Honvédelem;

 3. közbiztonság;

 4. törvények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, amely magában foglalja a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését;

 5. az Unió vagy valamely egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései, különösen az Unió vagy valamely közösségi gazdasági vagy pénzügyi érdek, amely magában foglalja a fontos monetáris, a költségvetési és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális biztonságot;

 6. a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme;

 7. a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása, felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása;

 8. az a)–e) és ag) pontban említett esetekben – akár alkalmanként – a közhatalmi feladatok ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékenység;

 9. az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme;

 10. polgári jogi követelések érvényesítése.

(2) Az (1) bekezdésben említett jogalkotási intézkedések adott esetekben részletes rendelkezéseket tartalmaznak legalább:

 1. az adatkezelés céljaira vagy az adatkategóriáira,

 2. a személyes adatok kategóriáira,

 3. a bevezetett korlátozások hatályára,

 4. a visszare, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy a használat szabályozását célzó garanciákra,

 5. az adatkezelő meghatározására vagy az adatkezelők kategóriáinak meghatározására,

 6. az adattárolás napára, valamint az ig